Beslutsfattande

Stadsfullmäktige
Stadsstyrelsen
Nämnder och direktioner
Stadsdirektören

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i en stad. Invånarna i staden väljer ledamöterna i stadsfullmäktige i kommunalvalet som ordnas vart fjärde år. Ledamöterna hör till olika politiska partier och grupperingar.

Stadsfullmäktige beslutar om de viktigaste sakerna i staden, till exempel om ekonomin. Staden får inkomster i form av kommunalskatt och avgifter. Fullmäktige bestämmer hur pengarna används.

Stadsfullmäktige

  • bestämmer hur stadens arbete organiseras
  • väljer medlemmar i organ som stadsstyrelsen och nämnderna
  • väljer arbetstagare till de viktigaste tjänsterna.

Stadsfullmäktige håller regelbundet möten. På mötena diskuterar ledamöterna olika saker och fattar beslut om dem. Stadsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen jobbar under ledning av stadsfullmäktige. Fullmäktige väljer medlemmarna i stadsstyrelsen för två år åt gången.

Stadsstyrelsen

  • leder förvaltningen, det vill säga arbetet i staden
  • förbereder ärenden som behandlas av stadsfullmäktige
  • ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Stadsstyrelsen utnämner också kommittéer och delegationer. Sådana behövs ibland när ett ärende ska förberedas eller ett projekt ska genomföras.

Stadsstyrelsens möten är inte öppna för allmänheten.

Nämnder och direktioner

Stadsfullmäktige väljer vem som är med i olika nämnder och direktioner. Varje stad bestämmer hur många nämnder den har.

Stadens ämbetsverk och affärsverk sköter förvaltningen, det vill säga det dagliga arbetet. Nämnder och direktioner övervakar ämbetsverkens och affärsverkens verksamhet. Till exempel utbildningsnämnden övervakar utbildningsverkets verksamhet och byggnadsnämnden övervakar byggverksamheten.

Nämndernas möten är inte öppna för allmänheten.

Stadsdirektören

Stadsdirektören och de biträdande stadsdirektörerna leder, övervakar och utvecklar stadsförvaltningen. Stadens arbete är uppdelat i olika sektorer. Sektorer är till exempel byggnads- och miljösektorn och social- och hälsovårdssektorn.

Du kan läsa mera om verksamheten i städerna på städernas egna webbplatser, men de är inte på lättläst svenska:DELA
10.10.2019 13:32