Boende och byggande

Foto: Saara Vuorjoki

Huvudstadsregionens tillväxt bygger på principerna om ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Nya viktiga bostadsområden kommer att anläggas i anslutning till goda kollektivtrafikförbindelser, helst spårbundna.

Boende

Cirka en fjärdedel av alla bostäder i Finland finns i Helsingforsregionen. En tredjedel av de cirka 700 000 bostäderna finns i småhus och två tredjedelar i höghus.

Målet är att bygga cirka 12 500 bostäder om året i Helsingforsregionen. Utöver nyproduktionen fäster man särskild vikt vid det befintliga bostadsbeståndets och bostadsområdenas skick. Ungdomar, studerande, äldre och personer med olika handikapp som kommer in på bostadsmarknaden kräver särskild uppmärksamhet för att ordna sitt boende.

Helsingforsregionens bostadsstrategi (på finska) färdigställs tillsammans med markandvändningsplanen och trafiksystemplanen våren 2015.

Städerna följer gemensamma kriterier då de väljer vem som får kommunal hyresbostad.

Bostadsrätt

I Helsingforsregionen finns ett gemensamt marknadsområde för bostadsrätter. Kommunerna i Helsingforsregionen har även ett gemensamt system med ordningsnummer för bostadsrätter. Med dessa nummer kan man ansöka om bostadsrätt i vilken kommun som helst som tillhör till marknadsområdet.

Vid ansökningar om bostadsrättslägenheter följer man gemensamma kriterier gällande val av boende. Myndighetsuppgifterna kring bostadsrätter koncentreras främst till Helsingfors stad. Esbo sköter myndighetsuppgifterna kring bostadsrätter själv, men ansluter sig även till det gemensamma marknadsområdet.

Den som vill ansöka om bostadsrättslägenhet behöver ett ordningsnummer som fås elektroniskt i det gemensamma datasystemet för Helsingforsregionen. Systemet används för att upprätthålla ansökningar, godkänna vem som får bostadsrätt och föra statistik.

Stadsstruktur och planering

I den gemensamma markanvändningsplanen för Helsingforsregionen (på finska) samordnas utvecklingsprinciperna och lösningarna för region- och samhällsstrukturen samt trafiksystemet fram till åren 2025, 2040 och 2050+.

Planen är en allmän beskrivning som placerar sig mellan generalplanen och landskapsplanen och behandlar Helsingforsregionens, dvs. metropolområdets, blivande struktur: viktiga knutpunkter, placeringen av boende och arbetsplatser och trafiknätet som kopplar samman allting.

MBT-intentionsavtalet (pdf) är en intention som beskriver vad staten och Helsingforsregionens 14 kommuner tillsammans vill uppnå när det gäller att samordna markanvändning, boende och trafik.

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning samt övrig av myndigheterna utförd planering av områdesanvändningen. Landskapsplanens kommunövergränsande riktlinjer preciseras genom de general- och detaljplaner som utarbetats av kommunerna.
[Nylands förbund]

Vattentjänster

Helsingforsregionens miljötjänster HRM är en samkommun som producerar miljötjänster för Helsingforsregionens invånare och företag. Inom HRM sammanförs vattenverken från Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda.
[HRM]

 DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  26.08.2019 13:57