Huvudstadsregionens samarbetsgrupp

Huvudstadsregionens samarbetsgrupp är ett samarbetsorgan bestående av den högsta tjänstemanna- och förtroendemannaledningen i huvudstadsregionens städer. Samarbetsgruppens verksamhet grundar sig på det samarbetsavtal mellan städerna i huvudstadsregionen som godkänts av stadsstyrelserna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Målet med samarbetsavtalet är att stärka huvudstadsregionens internationella konkurrenskraft och utveckla samarbetet och metropolpolitiken i Helsingforsregionen samt den gemensamma intressebevakningen på nationell nivå.

Avtalet syftar också på att främja samarbetet mellan städerna i frågor gällande markanvändning, boende och trafik samt att tillsammans förbättra servicen i städerna och samordningen av de gemensamma sammanslutningarnas ägarstyrning. Avtalet gäller till år 2021.

Medlemmarna i samarbetsgruppen utgörs av Helsingfors borgmästare och kanslichef, stadsdirektörerna i Esbo, Grankulla och Vanda samt förtroendevalda utsedda av stadsstyrelserna: fyra från Helsingfors, tre från Esbo, tre från Vanda och en från Grankulla. Samarbetsgruppen sammanträder minst två gånger om året med Helsingfors borgmästare som ordförande.

Samarbetsavtal mellan städerna i huvudstadsregionen (pdf, bara på finska)
Föredragningslistor och promemorior finns endast på finska

Huvudstadsregionens städer: metropolpolitik stärker hela landets framgång
  Pressmeddelande 28.2.2019
Huvudstadsregionen ska beaktas i det kommande regeringsprogrammet
  Pressmeddelande 24.10.2018DELA PÅ SOCIALA NÄTVERK:  28.02.2019 14:55