Patientens rättigheter

Patientens rättigheter står skrivna i lagen. Patienten har rätt att få god vård för sin sjukdom. Enligt lagen har patienten rätt att skriva en anmärkning om hon är missnöjd med vården.

Patientombudsmannen

Patientombudsmannen kan hjälpa dig att skriva en anmärkning om du är missnöjd med vården eller bemötandet på sjukhuset eller hälsostationen. Patientombudsmannen ger också råd och information om patientens rättigheter.

Patientjournalen

Information om vård och ingrepp antecknas i patientjournalen. För att garantera god kvalitet på vården ska uppgifterna i patientjournalen vara riktiga och tillräckliga.

Patienten har rätt att kontrollera uppgifterna i patientjournalen. Patienten kan kräva att felaktiga uppgifter rättas. Om patienten inte får kontrollera sin patientjournal, eller felaktiga uppgifter av någon anledning inte har rättats, har patienten rätt att få en skriftlig motivering.

Icke-brådskande vård

Patienten har rätt att få den icke-brådskande vård som läkaren ordinerat inom den tid som anges i lagen.

Om patienten fått en remiss till specialsjukvården ska hon inom tre veckor få meddelande om

  • vårdbehovet
  • eventuell undersökningsplan, där det står var och när patienten kommer att vårdas.

Om läkaren anser att patienten behöver sjukhusvård ska vården börja inom sex månader. Om vården gäller mentalvård för barn och unga ska vården börja inom tre månader.

Väntetiden för icke-brådskande vård varierar beroende på sjukdomen, ingreppet och vårdenheten.

Läs mera om patientens rättigheter:
Patientens rättigheter på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats (www.stm.fi)
Patientens centrala rättigheter på Valviras webbplats (www.valvira.fi)DELA
08.10.2019 13:40